fot.pexels.com

Zaświadczenie o zatrudnieniu i o zarobkach jest potrzebne np. w przypadku starania się o kredyt w banku czy w przypadku chęci wynajęcia mieszkaniu. Czy pracodawca ma obowiązek wydać ci taki dokument? Jak o niego wnioskować? Co powinien on zawierać, aby spełniał swoją funkcję Jak to wszystko działa? Odpowiadamy! 

Czy pracodawca zawsze musi wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Pracownik, jeśli chce otrzymać zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zarobkach powinien złożyć odpowiednie pismo (wzór poniżej) do swojego pracodawcy. Warto jednak zaznaczyć, że pracodawca nie ma prawnego obowiązku wystawić takiego dokumentu, jest to jego dobra wola. Oczywiście od większości reguł istnieje wyjątek. Przymus wydania takiego zaświadczenia określa art. 125 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2013.1440.)

„Pracodawca musi wydać pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości. Zaświadczenie takie wydawane jest na druku ZUS RP-7.”

Jak zdobyć zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
fot.pexels.com

Co powinno znaleźć się w zaświadczeniu o zarobkach?

Nie ma podstawy prawnej, która w jawny sposób reguluje to, co powinno znaleźć się na zaświadczeniu o zarobkach, jednak w praktyce często potrzebne są dokładne dane zakładu pracy oraz dokładne dane pracownika, charakter wykonywanej pracy, rodzaj umowy i czas jej obowiązywania oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z ostatnich trzech miesięcy.

Jeśli pracownik posiada obciążenia wynagrodzenia pracownika np. te z tytułu egzekucji komorniczej ta informacja musi zostać zawarta w zaświadczeniu. Tak samo z informacją o tym, że pracownik pozostaje w okresie wypowiedzenia. Zaświadczenie o zarobkach powinno być wystawione przez pracodawcę, jednak nie musi być przez niego podpisane. Może to być zrobione przez pracodawcę, jak i przez wyznaczoną do tego zadania osobę czyli np. księgową lub księgowego.

Czy zaświadczenie o zarobkach jest darmowe?

Jeśli potrzebujesz od pracodawcy zaświadczenie o zarobkach w sprawie kredytu czy wynajmu mieszkania jest to całkowicie darmowe, jednak w przypadku gdy jest ono potrzebne do obliczenia emerytury, może wystąpić sytuacja w której konieczne będzie uzyskanie konkretnych danych z archiwum. Warto wiedzieć, że zarówno państwowe, jak i niepaństwowe archiwa nie są uprawnione do wydawania zaświadczeń o okresach zatrudnienia oraz o wysokości zarobków na druku ZUS Rp-7.

Jak zdobyć zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
fot.pexels.com

W przypadku gdy takie archiwum prowadzone jest na zasadach określonych w art. 51a i następnych ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 Nr 123, poz. 698, z późn. zm.) może wystąpić konieczność uiszczenia opłaty za wydane kopie i odpisy dokumentów z archiwum.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach? [WZÓR]:

……………………………….,                                                       dnia ………………………..
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

                          ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I ZAROBKACH
Zaświadcza się, że Pan/Pani…………………………………………………………………………………………………………………….. Urodzony(a) ………… ……………………………… ……………………………………………………. …………………………………………….
zamieszkały(a)…………………………………. ………………………………………………………………………………………………………
nr PESEL………………..………legitymujący(a) się dowodem osobistym o numerze i serii ……………………………….
wydanym przez ………………………………………………………………………………………………………… dnia …………………….
jest zatrudniony(a) w…………………………………………………………………………………………………………………………………
na stanowisku ……………………..…………………………………………………………….. na czas określony/nieokreślony od dnia ……………………….. do dnia ……………………………. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z 3/6/12* miesięcy wynosi …………………………………………………zł i jest/nie jest obciążone sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi.

Wyżej wymieniony(a) znajduje/nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Zakład pracy znajduje/nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości. Sporządził ……………………………………………. …………………………………………….
(pieczęć i podpis pracodawcy)
* niepotrzebne skreślić

źródło: https://www.poradnikprzedsiebiorcy.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here