Jak rozwiązać umowę o pracę
fot.pexels.com

Umowa o pracę to coś, co zabezpiecza pracownika przed natychmiastowym zwolnieniem. Dzięki niej możesz wziąć kredyt czy cokolwiek na raty. Co jednak w sytuacji w której masz dość obecnej pracy, znalazłeś coś lepszego i chcesz tę umowę rozwiązać? Jak się do tego zabrać? Jak to wygląda w praktyce? Odpowiadamy! 

Sposoby rozwiązania umowy o pracę – Kodeks Pracy

Oczywiście to, w jakich przypadkach możesz rozwiązać umowę o pracę i na jakich zasadach to rozwiązanie ma działać, reguluje Kodeks Pracy.

Art. 30. [Rozwiązanie umowy o pracę]
§ 1.
Umowa o pracę rozwiązuje się:
1) na mocy porozumienia stron;
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
4) z upływem czasu, na który była zawarta.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

O rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron mówi się wtedy, kiedy wspólnie ze swoim szefem czy przełożonym ustalacie termin tego rozwiązania, wnioskujesz (pisemnie) do przełożonego z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron dnia XX.XX.XXXX i gotowe. W przypadku wypowiedzenia na mocy porozumienia nie ma obowiązku podawania przyczyn wypowiedzenia, ani stosowania okresów wypowiedzenia. Pracodawca i pracownik ustalają bowiem zadowalający ich.

Jak rozwiązać umowę o pracę
fot.pexels.com

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Umowę o pracę można rozwiązać także przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Co to oznacza? Pracodawca wypowiada pracownikowi umowę zgodnie z Kodeksem pracy. Musi on (pracodawca) jednak zachować określony czas wypowiedzenia, który reguluje Kodeks pracy na podstawie formy zatrudnienia.

 • Umowa na okres próbny:
  • jeśli umowa zawarta była na 2 tygodnie – 3 dni,
  • jeśli umowa zawarta była na okres od 2 tygodni do 3 miesięcy – 1 tydzień,
  • jeśli umowa zawarta była na 3 miesiące – 2 tygodnie.
 • Umowa na czas określony oraz na czas nieokreślony:
  • 2 tygodnie – przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – jeżeli zatrudnienie wynosi co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące – gdy zatrudnienie trwa minimum 3 lata.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Umowę o pracę można rozwiązać także poprzez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia. Co to oznacza? Dzieje się to w momencie w którym pracodawca wypowiada pracownikowi umowę o pracę z winy tego pracownika. Jakie przepisy pozwalają na coś takiego? Kiedy można to zastosować? W przypadku:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (np. opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia, niewykonanie polecenia),
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Jak rozwiązać umowę o pracę
fot.pexels.com

Reguluje to także ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Art. 53. KP
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika
§ 1.
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:
1)
jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
2)
w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here