Zwolnienie dyscyplinarne
fot.pexels.com

Zwolnienie dyscyplinarne, czyli wilczy bilet to coś, czego pracodawcy często używają, jako przewagi nad pracownikiem i w formie straszenia pracownika, jednak nie zawsze szef wie, co tak naprawdę kwalifikuje się do zwolnienia dyscyplinarnego? Rozwiewamy wszystkie wątpliwości. 

Czym jest zwolnienie dyscyplinarne?

Dyscyplinarka, czyli potoczna nazwa zwolnienia dyscyplinarnego to sytuacja, w której pracodawca rozwiązuje umowę o pracę z pracownikiem bez wcześniejszego wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. Sprawę dyscyplinarki reguluje art. 52 Kodeksu pracy, który mówi, że:

STOSUNEK PRACY

Rozdział 1 – Umowa o pracę

Oddział 5 – Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Art. 52.

§1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o prace przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

§2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

§3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Zwolnienie dyscyplinarne
fot.pexels.com
Art. 53.

§1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

  • jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
    • dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
    • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
  • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

§2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

§3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

Zwolnienie dyscyplinarne — kiedy możesz się spodziewać wręczenia wilczego biletu?

Wielu pracodawców jednorazowe spóźnienie traktuje jako powód do dyscyplinarki, jednak wcale tak nie jest. Dyscyplinarka może mieć miejsce dopiero w momencie w którym naruszyłeś obowiązki służbowe, straciłeś uprawnienia do wykonywania zawodu lub masz problemy z prawem. Pracodawca ma około miesiąca czasu na podjęcie decyzji o zwolnienie dyscyplinarki. Decyzja musi być uzasadniona i musisz być o niej poinformowany na piśmie. Zgodnie z art. 264 ust. 2 k.p. masz jednak aż 21 dni na odwołanie się od decyzji o zwolnieniu dyscyplinarnym.

Zwolnienie dyscyplinarne
fot.pexels.com

Co grozi za zwolnienie dyscyplinarne?

Z pewnością słyszałeś, że za zwolnienie dyscyplinarne są ogromne konsekwencje i do końca życia będziesz mieć problem ze znalezieniem pracy. Jest to poniekąd prawda. Dyscyplinarka pozostaje w świadectwie pracy na zawsze i nigdy się nie przedawnia. Warto także pamiętać, że jeśli dostaniesz zwolnienie dyscyplinarne to nie przysługują ci dni wolne na poszukanie pracy, tracisz odprawę i nie możesz otrzymać zasiłku dla bezrobotnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here