Koszty szkolenia

Pracodawca powinien zapewniać pracownikom możliwość rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy, między innymi poprzez umożliwianie mu uczestniczenie w różnego rodzaju szkoleniach. Niekiedy jednak ich koszty bywają bardzo wysokie. Czy istnieje sytuacja, w której koszty szkolenia będzie ponosił sam pracownik?

Umowa o podnoszenie kwalifikacji a koszty szkolenia

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi wiele rzeczy – odzież roboczą, jeśli jest taka konieczność, wodę, jeśli panują upały, lub posiłek regeneracyjny; ponosi też koszty udogodnień w pracy i innych, niezbędnych, by przedsiębiorstwo funkcjonowało bez zarzutu.  Analogicznie powinien także zapewniać odpowiadające profilowi pracownika szkolenia. Powszechna jest jednak obecnie praktyka zawierania umów szkoleniowych, na podstawie których to pracownika obciążają koszty dalszej edukacji.

Nie płaci on jednak bezpośrednio – to pracodawca wykłada odpowiednie sumy na takie kwestie, jak:

  • opłata za kształcenie,
  • koszty za przejazd,
  • koszty zakwaterowania,
  • zakup podręczników.

Pracownik natomiast jest zobowiązany do zwrotu tych sum, jeśli w oznaczonym w umowie okresie (nie może być to więcej niż trzy lata) rozwiąże umowę o pracę. Należy pamiętać, że w umowie szkoleniowej nie mogą znaleźć się zapisy sprzeczne z prawem pracy i naruszające w sposób bezprawny interesy pracownika.

Obciążenie pracownika kosztami szkolenia może mieć miejsce wyłącznie w określonych sytuacjach. Przepisy kodeksu pracy mówią, że pracodawca może obciążyć pracownika kosztami szkolenia można w przypadku, gdy:

  • bez uzasadnienia nie chce on podjąć lub przerywa podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trakcie lub po ukończeniu dokształcania w okresie nie dłuższym niż 3 lata,
  • w okresie do 3 lat rozwiąże on stosunek pracy za wypowiedzeniem,
  • w terminie określonym powyżej zatrudniony rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia.

Koszty szkolenia a rozwiązanie umowy o pracę

Jeżeli strony umieściły w umowie zapis, że w trakcie nauki oraz po jej ukończeniu w terminie określonym pracownik pozostanie w stosunku pracy z pracodawcą,  w razie jego rozwiązania jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez zakład pracy na jego naukę.

Pracownik nie ma jednak obowiązku zwrotu pełnych kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji – obciążenie pracownika kosztami szkolenia musi być proporcjonalne do okresu zatrudnienia po ukończeniu lub w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here